Nhân viên CEP | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Giới thiệu

Nhân viên CEP

 

Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP được đào tạo huấn luyện về chuyên môn, cam kết thực hiện nhiệm vụ và hết lòng vì công việc, là một tài sản quý giá nhất của CEP. Mỗi nhân viên giữ vai trò cụ thể trong tổ chức, đóng góp hiệu quả công việc bằng chính năng lực của mình.

 

Nhân viên Văn phòng

Văn phòng gồm Ban Giám đốc và 6 phòng nghiệp vụ:

 

Giám đốc điều hành là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Quỹ CEP theo Đìều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ CEP và quy định của pháp luật. Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ CEP. Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành, giám sát các lĩnh vực hoạt động: hoạch định chiến lược tăng trưởng, phát triển nguồn vốn, công tác tài chính kế toán, phát triển nhân lực, hoạt động kiểm soát nội bộ sự minh bạch về tài chính, hoạt động huấn luyện và phi tín dụng.

 

 Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền quản lý điều hành hoạt động tín dụng của Quỹ CEP theo kế hoạch và chiến lược đã dược phê duyệt; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao.

Phòng Quản lý Tín dụng: (1) Tổ chức, điều hành hoạt động tín dụng – tiết kiệm; đảm bảo việc thực hiện chính sách, quy định và tiến độ thực hiện kế hoạch về tín dụng – tiết kiệm tại các chi nhánh; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài sản, nguồn vốn của tổ chức theo quy chế quy định của Quỹ CEP và pháp luật của nhà nước; (2)  Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng – tiết kiệm cho đội ngũ nhân viên tín dụng trong toàn hệ thống, đảm bảo trình độ kỹ năng đáp ứng công việc, nâng cao năng suất và hiệu suất; (3) Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động tín dụng – tiết kiệm; xây dựng các chính sách về quản lý điều hành hoạt động tín dụng – tiết kiệm; cải tiến sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới.

Phòng Tài chính-Kế toán: (1) Tổ chức, điều hành hoạt động tài chính kế toán; xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo thực hiện chính sách, quy định và kế hoạch về tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản, nguồn vốn của tổ chức theo quy chế, quy định và pháp luật của nhà nước; (2) Giám sát, đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính – kế toán đảm bảo nâng cao năng suất và hiệu suất, đảm bảo trình độ kỹ năng đáp ứng công việc cho đội ngũ kế toán trong toàn hệ thống; (3) Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động tài chính kế toán của tổ chức; và trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, kế toán trong toàn hệ thống.  


Phòng Kiểm toán nội bộ: (1) Chức năng kiểm tra, giám sát: Phòng Kiểm toán nội bộ kiểm tra phát hiện ngăn ngừa rủi ro, kiểm tra tính trung thực của các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; kiểm tra sự tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật trong việc thực hiện nghiệp vụ của CBNV; (2) Chức năng đánh giá và xác nhận: Thông qua kiểm tra, Phòng Kiểm toán nội bộ đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực và tuân thủ của các số liệu, thông tin, tài liệu và nghiệp vụ được kiểm tra; (3) Chức năng tham mưu: Trên cơ sở những phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá, Phòng Kiểm toán nội bộ đề xuất, tư vấn cho Ban Giám đốc các giải pháp, biện pháp để khắc phục sai sót, vi phạm, cải tiến và hoàn thiện các quy trình, quy định, hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ CEP.

Phòng Quản lý Nhân lực - Hành chính: (1) Tham mưu cho Giám đốc trong việc hoạch định, tuyển dụng, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Quỹ CEP; (2) Tham mưu xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện các chính sách, quy định về lương – phúc lợi, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đối với CBNV đảm bảo duy trì và phát triển nguồn nhân lực; (3) Tổ chức thực hiện công tác hành chính tại văn phòng chính; hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác hành chính tại các chi nhánh. 


Phòng Công nghệ thông tin: (1) Tham mưu, giúp Giám đốc hoạch định, xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin an toàn, đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu sử dụng của Quỹ CEP; (2) Vận hành, khai thác có hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh của hệ thống thông tin của Quỹ CEP; hỗ trợ, hướng dẫn người dùng trong việc sử dụng hiệu quả các công cụ, hệ thống thông tin; (3) Tổ chức xây dựng, phát triển các chính sách về công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng cho công tác chuyên môn của Quỹ CEP.

 

Phòng Huấn luyện – Phi tín dụng: (1) Tham mưu, giúp Giám đốc hoạch định, quản lý hoạt động huấn luyện, tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Quỹ CEP và các hoạt động phát triển cộng đồng; (2) Tham mưu xây dựng các chính sách liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, các hoạt động phi tín dụng của Quỹ CEP; (3) Tổ chức, điều phối các hoạt động huấn luyện, các chương trình phát triển cộng đồng và hoạt động phi tín dụng khác.

 

Nhân viên chi nhánh

Trưởng chi nhánh: Trưởng chi nhánh là người đứng đầu Chi nhánh, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, mọi hoạt động của Chi nhánh. Trưởng chi nhánh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Giám đốc về hoạt động của Chi nhánh, đồng thời chịu sự giám sát chuyên môn của các Phòng nghiệp vụ.

 

Kế toán chi nhánh: Kế toán là người chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính tại Chi nhánh, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định, chính sách về kế toán, tài chính của CBNV Chi nhánh, chịu sự quản lý của Trưởng chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao, chịu sự quản lý và giám sát về chuyên môn của của Phòng Tài chính – Kế toán.

 

Tín dụng tổng hợp chi nhánh: Tín dụng tổng hợp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động tín dụng theo sự phân công của Trưởng chi nhánh, chịu sự quản lý của Trưởng chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao, chịu sự quản lý và giám sát về chuyên môn của Phòng Quản lý tín dụng.


Tổ trưởng tổ tín dụng: Tổ trưởng tổ tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối, hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ tín dụng trong tổ (từ 3 đến 5 tín dụng) theo sự phân công của Trưởng chi nhánh, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Tín dụng tổng hợp và kế toán chi nhánh, chịu sự quản lý toàn diện của của Trưởng chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao.

 

Tín dụng chi nhánh: Tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc trợ vốn đến tận tay công nhân viên chức và người lao động nghèo trong phạm vi địa bàn được phân công, đảm bảo việc thu hồi theo đúng quy định của Quỹ trợ vốn CEP, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Tín dụng tổng hợp, kế toán, tổ trưởng tín dụng, chịu sự quản lý toàn diện của của Trưởng chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao.

Thủ quỹ chi nhánh: Có trách nhiệm thu chi tiền mặt, quản lý quỹ tiền mặt an toàn, đúng nguyên tắc quy định. Thực hiện nhiệm vụ hành chính văn thư, lưu trữ toàn bộ hồ sơ sổ sách, giấy tờ tài liệu của Chi nhánh, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của kế toán Chi nhánh, chịu sự quản lý toàn diện của của Trưởng chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giaoHình ảnh CBNV tiêu biểu của Quỹ CEP năm 2013

Một số hình ảnh của CBNV CEP


 
 
   
 
     
 
     


TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online