Sản phẩm tiết kiệm | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Sản phẩm

Sản phẩm tiết kiệm

 1. Tiết kiệm bắt buộc (TKBB)

  • Mục đích: Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, tăng tích lũy và đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong gia đình thành viên vay vốn CEP
  • Phương thức gửi: Thành viên vay vốn thực hiện tiết kiệm bắt buộc cùng với lịch hoàn trả vốn vay
  • Mức gửi: 1%/vốn vay/tháng (0.25%/vốn vay/tuần)
  • Lãi suất: Quỹ CEP chi trả lãi suất 1.2%/năm (không tính lãi nhập vốn) ).. Lãi tiền gửi TKBB sẽ được chi trả trực tiếp cho thành viên khi thành viên rút toàn bộ số dư tiền gửi TKBB
  • Rút tiết kiệm bắt buộc: Thành viên được rút tiết kiệm bắt buộc vào cuối mỗi chu kỳ vay hoặc khi gặp khó khăn đột xuất, có nhu cầu khẩn cấp; hoặc khi rời chương trình

2. Tiết kiệm định hướng (TKĐH)

  • Mục đích: Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên tiết kiệm để sử dụng cho những mục tiêu cụ thể như tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng học phí cho con, chữa bệnh, mua sắm thiết bị sinh hoạt gia đình.
  • Phương thức gửi: Thành viên vay vốn thực hiện tiết kiệm định hướng cùng với lịch hoàn trả vốn vay
  • Mức gửi: Tùy thuộc mục tiêu và khả năng của thành viên
  • Lãi suất: 0,25%/tháng (không tính lãi nhập vốn), được trả một lần khi thành viên rút toàn bộ TKĐH.
  • Rút tiết kiệm định hướng: Khi tất toán đợt vay, thành viên được rút tiết kiệm định hướng hoặc đăng ký rút vào thời điểm khác.
 

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online