Báo cáo | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tài liệu & Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo năm: Giới thiệu tổng quan CEP, tóm lược các hoạt động, thành tựu đạt được trong năm vừa kết thúc và viễn cảnh của CEP trong năm tiếp theo.

Báo cáo hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động năm 2016

Báo cáo hoạt động năm 2015

Báo cáo hoạt động năm 2014

Báo cáo hoạt động năm 2013

 

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm của CEP được kiểm toán bởi KPMG

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012

 

TÀI LIỆU:

NỘI QUY LAO ĐỘNG CEP


TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online