Giới thiệu về Nhân viên CEP

Đối tượng khách hàng
Friday - 18/01/2019 22:16

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP được trui rèn trong thử thách, được đào tạo huấn luyện về chuyên môn và cam kết thực hiện sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. Cán bộ nhân viên CEP có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, năng động, sáng tạo, đoàn kết và hết lòng phục vụ công nhân, lao động và người có thu nhập thấp. Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP là tài sản quý giá nhất của CEP, mỗi thành viên trong đội ngũ giữ từng vai trò cụ thể trong tổ chức, đóng góp cho sự thành công của tổ chức bằng chính năng lực và sự đam mê công việc của mình.

Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP được trui rèn trong thử thách, được đào tạo huấn luyện về chuyên môn và cam kết thực hiện sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. Cán bộ nhân viên CEP có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, năng động, sáng tạo, đoàn kết và hết lòng phục vụ công nhân, lao động và người có thu nhập thấp. Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP là tài sản quý giá nhất của CEP, mỗi thành viên trong đội ngũ giữ từng vai trò cụ thể trong tổ chức, đóng góp cho sự thành công của tổ chức bằng chính năng lực và sự đam mê công việc của mình.

tuyen dung gioi thieu ve nhan vien cep


HỘI SỞ
Hội sở gồm Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 6 phòng nghiệp vụ:

Hội đồng thành viên (HĐTV): là cấp quản trị của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP). Chịu trách nhiệm xây dựng định hướng tổng thể về tổ chức và hoạt động của CEP, giám sát và kiểm tra hoạt động của CEP đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ CEP và các quy định nội bộ khác. HĐTV gồm 05 thành viên có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính vi mô và tâm huyết với hoạt động CEP, do Liên đoàn Lao động TP.HCM bổ nhiệm và được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Hỗ trợ hoạt động của HĐTV có 02 Ủy ban: Ủy ban Quản lý nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro, mỗi Ủy ban gồm có 03 thành viên.

Ban Kiểm soát (BKS): giám sát thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ hoạt động và các nghị quyết của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng thành viên. Ban Kiểm soát CEP gồm 03 thành viên có bề dày kinh nghiệm trong công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra giám sát, kiểm soát việc tuân thủ quy định trong hoạt động CEP. Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc là Phòng Kiểm toán nội bộ.

Tổng Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, người điều hành cao nhất của Tổ chức tài chính vi mô CEP, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô CEP. Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách các hoạt động nhân lực, hành chính, huấn luyện, phát triển cộng đồng, đối ngoại.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tín dụng: được Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách quản lý các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, công nghệ thông tin của Tổ chức tài chính vi mô CEP. Thay mặt Tổng Giám đốc quản lý toàn bộ hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô CEP khi Tổng Giám đốc vắng.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tài chính - kế toán: được Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách hoạt động tài chính - kế toán của Tổ chức tài chính vi mô CEP.

Phòng Quản lý Tín dụng: gồm các chuyên viên giàu kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn, sâu sát tại cơ sở. Phòng QLTD Hội sở gồm 08 thành viên, đứng đầu là Trưởng phòng QLTD, Phòng có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng – tiết kiệm trên toàn hệ thống CEP; tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách, quy định về hoạt động tín dụng – tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật, cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.

Phòng Tài chính - Kế toán: thành viên của Phòng là những chuyên viên cần mẫn, luôn đảm bảo tính chính xác và tuân thủ cao. Phòng TC-KT Hội sở gồm 07 thành viên, đứng đầu là Trưởng phòng TC-KT phụ trách công tác tài chính, nguồn vốn và Kế toán trưởng phụ trách về kế toán. Phòng TC-KT chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, kế toán trong toàn hệ thống; tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo thực hiện chính sách, quy định và kế hoạch về tài chính của tổ chức.

Phòng Quản lý Nhân lực - Hành chính: gồm các thành viên luôn chủ động, nhạy bén và tận tâm trong công việc. Phòng QLNL-HC Hội sở gồm 05 chuyên viên được quản lý bởi 01 Trưởng phòng phụ trách công tác nhân lực và 01 Phó Trưởng phòng phụ trách mảng hành chính. Phòng QLNL-HC chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc hoạch định, tuyển dụng, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và thực hiện các chính sách đảm bảo duy trì, phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác hành chính tại Hội sở và các chi nhánh CEP.

Phòng Kiểm toán nội bộ: các thành viên của Phòng là những chuyên viên có năng lực chuyên môn, sắc bén và giàu kinh nghiệm về nghiệp vụ. Phòng KTNB do Trưởng Kiểm toán phụ trách và 04 Kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của CEP nhằm đảm bảo kiểm soát và giảm thiểu tối đa rủi ro cho tổ chức, song song với việc kiến nghị biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

Phòng Huấn luyện - Phi tín dụng: Phòng gồm 05 thành viên với nhiều đam mê và tư duy sáng tạo trong công việc, đứng đầu là Trưởng phòng HL-PTD. Phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định, quản lý, xây dựng các chính sách và phối hợp cùng chi nhánh tổ chức thực hiện các hoạt động huấn luyện, phát triển cộng đồng, tuyên truyền quảng bá và hoạt động phi tín dụng khác.

Phòng Công nghệ thông tin: Phòng gồm 06 thành viên có tư duy thông minh, chủ động và đeo bám công việc, đứng đầu là Trưởng phòng CNTT. Phòng chịu trách nhiệm tham mưu Tổng Giám đốc hoạch định, xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống công nghệ thông tin vững mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động phục vụ cho sự phát triển vững mạnh của CEP.

 

hinh tap the vpcCHI NHÁNH
Giám đốc chi nhánh: là người đứng đầu Chi nhánh, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, mọi hoạt động của Chi nhánh. Giám đốc chi nhánh chịu sự quản lý của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Tổng Giám đốc về hoạt động của Chi nhánh, đồng thời chịu sự giám sát chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng nghiệp vụ của CEP.

Trưởng phòng kế toán chi nhánh: Trưởng phòng kế toán là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính, thủ quỹ, văn thư lưu trữ của Chi nhánh; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định, chính sách về kế toán, tài chính của CBNV Chi nhánh, chịu sự quản lý của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao, chịu sự quản lý và giám sát về chuyên môn của Phòng Tài chính – Kế toán.

Kế toán viên chi nhánh: Kế toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán tại chi nhánh; đảm bảo việc lập phiếu thu, chi, định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định, chính sách về kế toán, tài chính của Tổ chức tài chính vi mô CEP và theo quy định của pháp luật của CBNV Chi nhánh; chịu sự quản lý, giám sát của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động và kết quả nhiệm vụ được giao; đồng thời chịu sự giám sát về chuyên môn của Trưởng phòng Kế toán chi nhánh và Phòng Tài chính Kế toán Hội sở.

Trưởng phòng tín dụng chi nhánh: Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các hoạt động tín dụng theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh, chịu sự quản lý của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao, chịu sự quản lý và giám sát về chuyên môn của Phòng Quản lý tín dụng CEP.

Tổ trưởng tổ tín dụng: Tổ trưởng tổ tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối, hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ tín dụng trong tổ (từ 3 đến 5 tín dụng) theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh, chịu sự quản lý toàn diện của của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao

Nhân viên tín dụng: Nhân viên tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các hoạt động cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác cho công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp trong phạm vi địa bàn được phân công, đảm bảo việc thu hồi theo đúng quy định của Tổ chức tài chính vi mô CEP, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh, tổ trưởng tín dụng, chịu sự quản lý toàn diện của của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao.

Nhân viên thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền mặt, quản lý quỹ tiền mặt an toàn, đúng nguyên tắc quy định. Thực hiện nhiệm vụ hành chính văn thư, lưu trữ toàn bộ hồ sơ sổ sách, giấy tờ tài liệu của Chi nhánh, chịu sự quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Trưởng phòng kế toán Chi nhánh, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc chi nhánh về mọi hoạt động nghiệp vụ được giao

cep tai sao lai la chung toiGÓC ẢNH ĐẸP NHÂN VIÊN CEP

  tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 3       tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 4

 

  tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 6       tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 5

  

 tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 8       tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 2

     

 tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 1       tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 7
 
 img 3472       tuyen dung gioi thieu nhan vien cep 9

Hỗ trợ khách hàng

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second