KH hân hoan khi tiếp cận được nguồn vay uy tín tại buổi họp cụm