Khách hàng tập thói quen tiết kiệm khi tham gia sử dụng sản phẩm CEP