Tháng 6/2001, Chính phủ Việt Nam và Chính Phủ Úc đã ký kết Thỏa thuận “Mở rộng dịch vụ Tài chính vi mô của CEP”. Thông qua bản thỏa thuận, dự án Mở rộng Tài chính vi mô CEP 7 năm sẽ được thực hiện với nguồn vốn tài trợ 5,7 triệu AUD được cấp bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID). Dự án đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hoạt động của CEP và tạo thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới chi nhánh CEP, hoạt động tín dụng, và tăng cường năng lực tổ chức. Mục tiêu tổng thể của dự án là giảm nghèo thông qua mở rộng chương trình tài chính vi mô CEP và phát triển mô hình tài chính vi mô của Việt Nam bền vững và mang lại lợi ích cho người nghèo. Các mục tiêu cơ bản của dự án như sau:

1. Xây dựng năng lực tổ chức – xây dựng năng lực tổ chức CEP để quản lý thành công dự án mở rộng;
2. Mở rộng khách hàng – hỗ trợ CEP thực hiện kế hoạch mở rộng để phục vụ nhiều người nghèo hơn ở vùng nông thôn và đô thị của Tp.HCM; và
3. Thực hiện mô hình minh chứng – hỗ trợ CEP đạt được mục tiêu trở thành mô hình tài chính vi mô của Việt Nam bền vững và thành công, và khuyến khích nhân rộng mô hình này.

CEP đã tiếp tục phát triển mạnh để đạt được các mục tiêu của Dự án Mở rộng. Sau 4 năm thực hiện dự án, CEP đã thiết lập thêm 7 chi nhánh mới và mở rộng phạm vi hoạt động trên tất cả 24 quận huyện của Tp. Hồ Chí Minh, tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động bền vững về tài chính trong khi tập trung phục vụ đối tượng nghèo và nghèo nhất.

Dự án mở rộng đã tạo thuận lợi cho việc cải thiện cơ sở vật chất của CEP, phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý và cải thiện tính hiệu năng của qui trình hoạt động tín dụng, kế toán và kiểm toán nội bộ của CEP. Dự án cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên CEP thông qua tăng cường cung cấp khóa huấn luyện chuyên môn cho nhân việc và cung cấp ngân sách thiết lập năng lực huấn luyện nội bộ của CEP.

CEP cũng đã có thể minh chứng mô hình hoạt động thành công và bền vững, duy trì tỉ lệ tự cung tài chính và hoạt động cao. Hơn nữa trong năm 2003, 2005 và 2007, theo kế hoạch Dự án mở rộng, CEP đã tổ chức 3 hội nghị quốc tế về tài chính vi mô Việt Nam tại TP.HCM nhằm nâng cao những nhận thức và thảo luận những vấn đề về tầm quan trọng của tài chính vi mô ở Việt Nam và khu vực.