Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức BNP Paribas cho CEP nhằm mở rộng hoạt động tài chính vi mô của CEP, đặc biệt tại các tỉnh lân cận TP.HCM. Nguồn vốn sẽ tăng cường hỗ trợ nhu cầu vốn ngắn hạn của các chi nhánh để phục vụ cho người nghèo, thu nhập thấp trong cộng đồng.