Thông qua dự án được tài trợ bởi chính phủ Úc, CEP sẽ cung cấp khoản vay hỗ trợ những hộ gia đình tại tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi dự án nối kết Đồng bằng Sông Cửu Long (CMDCP). Dự án sẽ thực hiện xây dựng đường giao thông nối kết và 02 cây cầu bắt qua sông Mê Kong. Với sự ảnh hưởng của dự án này, nhiều hộ gia đình sẽ phải di dời nhà ở và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Dự án 3 năm của CEP nhằm hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng của Dự án CMDCP, cụ thể là những hộ tái định cư, hộ dễ bị tổn thương để giúp họ cải thiện cuộc sống thông qua việc cung cấp hỗ trợ các khoản vay cải thiện nhà, khoản vay tăng thu nhập và dịch vụ phát triển cộng đồng của CEP.