Với sự hợp tác của tổ chức Chuyên trách về môi trường và phát triển Thế giới Thứ Ba (ENDA Việt Nam), CEP đã thực hiện dự án phát triển cộng đồng phục vụ cho các hộ nghèo ở Quận 4 và Quận 11. Dự án khuyến khích sự tham gia của chính quyền địa phương và cư dân trong việc quản lý các vấn đề vệ sinh và môi trường phù hợp với các nguồn lực sẵn có ở địa phương.

Thông qua Dự án, Quỹ quay vòng vốn được thành lập với các hoạt động cộng đồng cơ bản để cải thiện điều kiện môi trường sống của cộng đồng. Cộng đồng quyết định các hoạt động nào được ưu tiên và từ đó hoạt động nào sẽ nhận được nguồn vốn tài trợ. Số tiền tài trợ này hoặc là sẽ được khách hàng trả dần hoặc là tất cả các khách hàng trong cộng đồng hoàn trả nếu đây là hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng.