Thông qua Dự án, CEP đã có thể thành lập các chi nhánh tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Dự án cung cấp vốn cho việc thành lập chi nhánh và vốn hoạt động ban đầu. Dự án cung cấp sản phẩm vay tăng thu nhập cho khách hàng mục tiêu của Dự án là người lao động nghèo.

Phát triển Chương trình Phi Tín dụng
2007 – 2008

Tổ chức Ford Foundation tài trợ cho CEP thực hiện Dự án phát triển chương trình phi tín dụng phù hợp nhằm bổ sung và nâng cao sự tác động của chương trình tài chính vi mô CEP. Đặc biệt, Dự án đã cho phép CEP phát triển một số học phần huấn luyện về giáo dục sức khỏe cho khách hàng và xây dựng năng lực nhân viên để thực hiện chương trình.