CEP và tổ chức SIDI hợp tác thực hiện dự án cung cấp dịch vụ tín dụng cho các cơ sở sản xuất nhỏ của các gia đình với mục tiêu giúp họ phát triển năng suất và tạo ra những cơ hội việc làm mới. SIDI đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho CEP, trang thiết bị để thực hiện và quản lý dự án này.