CEP phục vụ khách hàng Công nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp thông qua sự phối hợp cùng Công đoàn cơ sở nơi khách hàng làm việc.

Khách hàng Người lao động tại các địa bàn dân cư được CEP phục vụ trực tiếp tại nơi ở thông qua mô hình Cụm, nhóm tại địa phương.