NỘI QUY LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 761/QĐ-CEP ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP)

Nội dung chi tiết Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm tại đây: Quyet dinh 761 – Ban hanh Noi quy lao dong