CEP, với sự hỗ trợ, hợp tác của Trung tâm Trao đổi Văn hóa Quốc tế và Viện trợ nhân đạo (Centre of Humanitarian Outreach and Intercultural Exchange – CHOICE), đã cung cấp dịch vụ tín dụng và tiết kiệm cho đối tượng nghèo ở Quận 8 với mục tiêu tạo cơ hội việc làm tăng thu nhập cho cộng đồng nghèo.