CEP sẽ hợp tác với tổ chức Kiva Microfunds thực hiện chương trình tài chính cá nhân cho khách hàng CEP, thông qua mô hình cung cấp vốn vay qua trang web Kiva, CEP sẽ nhận được nguồn vốn để cấp vốn cho các khách hàng cá nhân. Để thực hiện chương trình này, CEP sẽ đăng tải hình ảnh, thông tin và nhu cầu vay vốn của từng khách hàng lên trang web Kiva. Các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu cho vay có thể xem thông tin và trực tiếp chọn lựa khách hàng cấp vốn thông qua trang web Kiva và giải ngân khoản vay cho CEP. Với sự hợp tác này, nguồn vốn CEP sẽ được bổ sung để có thể mở rộng phạm vi hoạt động.