BFA là tổ chức tư vấn cho Dự án Xây dựng danh mục đầu tư cho người nghèo (Building the Portfolios of the Poor) được Metlife Foundation tài trợ, nhằm phát triển đa dạng sản phẩm cung cấp cho người có thu nhập thấp thông qua hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ không hoàn lại cho một số hoạt động. BFA hỗ trợ CEP về vốn, công nghệ để phát triển sản phẩm mới và nâng cao hiệu suất sản phẩm CEP.