Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Cordaid, CEP có thể tăng vốn đầu tư cho vay của tổ chức tại tỉnh Long An và mở rộng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Khách hàng mục tiêu của Dự án là công nhân lao động nghèo nông thôn sinh sống tại làng xã, thị trấn của tỉnh. Tất cả sản phẩm vay được cấp phát theo Dự án là khoản vay tăng thu nhập.