Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Oikocredit, CEP sẽ tăng vốn đầu tư cho vay của mỗi chi nhánh tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và mở rộng phạm vi hoạt động đến các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL. Khách hàng mục tiêu của Dự án là người lao động nghèo không thể tiếp cận các nguồn tín dụng sẵn có. Tất cả các khoản vay theo Dự án sẽ giúp cho người nghèo có vốn kinh doanh nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập.