Tháng 4-1992, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, được giáo sư Yunus – Ngân hàng Grameen mời dự hội thảo về kinh nghiệm hoạt động của ngân hàng dành cho người nghèo và thời gian sau CEP đã chính thức là thành viên gia nhập mạng lưới Grameen toàn cầu. Từ đó CEP luôn được sự hỗ trợ giúp đỡ của ngân hàng Grameen nhiều lần là: Tháng 9/1992, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cử 10 cán bộ sang học tập mô hình “Khảo sát, chọn lựa đối tượng của dự án” của ngân hàng Grameen tại Bangladesh. Tháng 4/1994 ngân hàng Grameen cho CEP vay 50.000 USD không tính lãi, trong thời hạn 5 năm. Tháng 12/1995, ngân hàng Grameen mời CEP tham dự hội thảo về “Xây dựng kế hoạch triển khai tín dụng vi mô” tại Bangladesh và đồng ý cho CEP vay 123.500 USD với lãi suất ưu đãi. Tháng 3/1996, ngân hàng Grameen mời CEP tham dự hội thảo về “Phòng chống nợ trễ hạn” tại Bangladesh. Năm 2002, CEP được mời đi học tập mô hình Grameen 2, mô hình cải tiến sản phẩm trong quá trình phát triển.