Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và Đoàn kết (CIDSE – Bỉ) đã hợp tác với CEP thực hiện dự án tín dụng nhỏ ở ba xã của huyện Bình Chánh. Ngoài việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động cho vay, CIDSE đã cung cấp các khoản tài trợ cho hoạt động phát triển cộng đồng và huấn luyện về quản lý tín dụng cho nhân viên CEP. Mục tiêu của dự án là mở rộng các dịch vụ tín dụng cho phụ nữ nghèo ở Bình Chánh.