Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tài trợ Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam (VUUP) nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo thông qua nâng cao điều kiện sống và môi trường của người nghèo đô thị. CEP sẽ thực hiện Dự án cung cấp khoản vay cho người nghèo thuộc khu vực Dự án tại TP.HCM. Dự án được thực hiện từ năm 2004 đến 2014 và cung cấp khoản vay tăng nhập và cải thiện nhà ở cho khoản 10.000 người nghèo ở TP.HCM.

Theo Dự án Nâng cấp Đô Thị Việt Nam, CEP cung cấp 2 sản phẩm sau:
•    Vay cải thiện nhà ở được cung cấp cho 6.000 hộ gia đình từ năm 2004-2011, mức vay tối đa là 15 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm.
•    Vay tăng thu nhập được cung cấp cho 4.000 người lao động nghèo sinh sống trong khu vực dự án từ năm 2004-2014, mức vay tối đa là 7 triệu đồng, thời hạn vay từ 40 đến 60 tuần.
Đối tượng thụ hưởng của Dự án là các hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp sinh sống trong khu vực Dự án bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp do việc nâng cấp cơ sở hạ tầng theo DA. Dự án sẽ cung cấp khoản vay sửa chữa nhà, nâng cấp và cải thiện nhà.